Select Page

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. UPB5 16/07 in 36/08) je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Milana Majcna Šentjanž. Njegov namen je pomoč učencem naše šole in s tem zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.  Šolski sklad vodi Upravni odbor, ki šteje 7 članov  (3 predstavniki staršev in 4 predstavniki šole). Mandat upravnega odbora traja 4 leta.

 

UPRAVNI ODBOR OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ (2021-2025)

Predstavniki staršev:
Franc Ajnihar
Janja Kotnik Tominc
Vanja Golob- podpredsednica

Predstavniki šole:
Romana Kurnik
Darja Pačnik
Jožica Pelko
Helena Hribar- predsednica

Namen šolskega sklada je:

  • pomoč učencem iz socialno šibkih družin, da se lahko udeležijo ekskurzij in šole v naravi,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti na šoli in pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (dnevi dejavnosti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, sodelovanje v projektih, …),
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema,…) in zviševanje standarda pouka in podobno.

Pridobljena sredstva so namenjena učencem, kajti želimo si, da vsi učenci napredujejo in razvijajo pozitivno samopodobo in zdravo samozavest, ne glede iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Na podlagi kriterijev in meril bomo preudarno in odgovorno razpolagali s pridobljenimi sredstvi.

Donatorji šolskega sklada ste lahko starši, vsaka fizična oseba ali pravna oseba.

Številka računa sklada:  01100-6008332032         sklic: 8297      namen: Za šolski sklad

Pravila šolskega sklada

Za pridobitev finančnih sredstev iz Šolskega sklada za pomoč pri plačilu stroškov  šolskih dejavnosti, lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddate šolski svetovalni delavki ga. Romani Kurnik ali razredničarki/ razredniku.

Vloga za dodelitev finančnih sredstev

Dostopnost