Select Page
Predstavitev Ekošole
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejše šole prejmejo mednarodna priznanja – zelene zastave.
V Sloveniji ga že 15 let izvajamo v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
Temeljna načela delovanja programa Ekošola
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.
Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem      programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.
Cilji programa Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Drugi cilji so:
 •     uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 •     spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 •     učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 •     povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 •     razvijati pozitivne medsebojne odnose
 •     sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 •     vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 •     povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.
Prednosti
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.
Metodologija Ekošole:
7 KORAKOV ZA EKOŠOLO
7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo.
1. EKO-ODBOR:
vzpostavitev (na začetku)
po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora
2. OKOLJSKI PREGLED / OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:
8 področij:energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo
OKOLJSKI PREGLED
3. EKOAKCIJSKI NAČRT
jedro dela za šolsko leto
določanje aktivnosti
obvezna področja: voda energija, odpadki
dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri)
izpolniti:  EKOAKCIJSKI NAČRT
4. NADZOR IN OCENJEVANJE:
spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev
obisk regijskega koordinatorja
5. KURIKULUM –  DELO PO UČNEM NAČRTU:
vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt
6. OBVEŠČANJE IN OZAVEŠČANJE:
v šoli, ustanovi
v lokalni oziroma širši skupnosti
7. EKOLISTINA
izjava o eko-poslanstvu
obliko eko-listine izbere ustanova sama
ZELENA ZASTAVA
(z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo)
EKO KOTIČEK
Kaj je EKO šola
Letni delovni načrt
EKO novice
Ptice
tom logotip_moder
sadje zelenjava
Dostopnost