Select Page

NPZ 2022/2023

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli).

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v l. 2022/2023 je angleščina.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra
NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA .

 

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2022/2023:

ČETRTEK, 4. 5. 2023 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 8. 5. 2023 MATEMATIKA 6. in 9. razred
SREDA, 10. 5. 2023 ANGLEŠČINA 6. razred
SREDA, 10. 5. 2023 ANGLEŠČINA 9. razred

Podrobne informacije o poteku NPZ bodo učenci prejeli na RU.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

 

VPOGLED V REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

Za učence 6. in 9. razreda  bo vpogled  v ovrednotene preizkuse potekal med poukom.

Dostop do rezultatov  bo možen  na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop je potrebna šifra, ki jo bo učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli in enotna matična številka (EMŠO) otroka.

Termini vpogledov v naloge bo šola posredovala naknadno.

Morebitna vprašanja starši, v terminu za vpoglede, učitelju predmeta posredujejo po elektronski pošti, da se lahko nanje pripravi. Učitelj predmeta na vprašanja odgovori pisno po elektronski pošti, po telefonu ali osebno v šoli. Termin in način komunikacije s starši učitelj določi sam.

Dostopnost